Auteursrecht

Op alle op de site van Luckz afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Luckz. Luckz is een geregistreerd handelsmerk.

 

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website, teksten, afbeeldingen, code of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Luckz. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Luckz aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij Luckz, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden. Indien en voor zover Luckz producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Luckz voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Luckz in verband met deze aanspraken gemaakte kosten. De op bestelling vervaardigde kaarten kunnen in de kaartencollectie van Luckz worden opgenomen zonder schriftelijke toestemming van de klant. De contactgegevens van de klant worden uiteraard niet getoond.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Luckz in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Luckz.


LET OP: Hele lappen tekst of de code mag je dus niet overnemen zonder toestemming, óók niet als je de bron vermeldt. Op álle teksten en code geldt auteursrecht.